Bedrijfsopvolging

Als een ondernemer zijn bedrijf overdraagt door schenking of vererving in verband met (voortijdig) pensioen of overlijden, kunnen er problemen ontstaan door de heffing van belasting. Om de continuïteit van de onderneming niet in gevaar te brengen kan onder voorwaarden een gehele of gedeeltelijke vrijstelling van erf- of schenkbelasting worden verkregen. Mocht er ondanks de hoge vrijstelling, toch schenk- en erfbelasting verschuldigd zijn,  dan kan daar tien jaar (rentedragend) betalingsuitstel voor worden aangevraagd.
Om voor de bedrijfsopvolgingsfaciliteit in aanmerking te komen moet in elk geval aan de volgende (cumulatieve) voorwaarden worden voldaan:

  • er moet sprake zijn van de verkrijging - een schenking of vererving - van ondernemingsvermogen;
  • de overdrager moet in geval van schenking de onderneming (ofwel het kwalificerende ondernemingsvermogen) vijf jaar exploiteren en bij overlijden geldt een termijn van één jaar (bezitsperiode);
  • de verkrijger moet de verkregen onderneming vijf jaar voortzetten (voortzettingsperiode).